Context

Overheid en samenleving zijn in beweging. Overheden zoeken naar andere vormen van samenwerking waarbij zij zich bezinnen op de veranderingen in de omgeving en de maatschappelijke positionering. De rol en de positie van de provincies staan verwoord in Kompas 2020. Daarom kijken wij ook met gemeenten samen naar de intergemeentelijke samenwerkingen.

Acties

  1. Met “Samen voor goed bestuur” werken wij op allerlei manier aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel. Dit doen wij samen met onze partners. Wij organiseren gesprekstafels met onder andere ondernemersverenigingen en studenten om te bespreken wat wij met elkaar onder “goed bestuur” verstaan. Met de thema’s die hieruit naar voren komen gaan wij verder aan de slag; bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten over deze onderwerpen. Wij delen voorbeelden van goed bestuur via een verhalenreeks en op het JIJ&Overijssel platform. Wij versturen periodiek een brief naar de betrokkenen met daarin de stand van zaken en bijbehorend activiteitenschema.
  2. Voorafgaande aan de raadsverkiezingen zenden wij een brief aan gemeenten over de integriteitsscreening van beoogde wethouders. De landelijke nacht van de integriteit 2018 vindt plaats in ons provinciehuis en organiseren wij samen met onder andere het Inter Provinciaaloverleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel (CAOP). Daarnaast blijven wij actief aandacht vragen voor het onderwerp integriteit.
  3. Op basis van het onderzoek naar politieke fragmentatie dat wij in 2017 hebben uitgevoerd organiseren wij in ieder geval een bijeenkomst voor gemeenten over ontwikkelingen die samengaan met gefragmenteerde gemeenteraden.
  4. Wij gaan gemeenten gerichter benaderen om hen te overtuigen een ontwikkelscan te laten uitvoeren. Een ontwikkelscan biedt kansen aan gemeenten om zelf zicht te krijgen of ze klaar zijn voor de toekomst.
  5. Wij stellen een rapportage op over de oriëntatie van inwoners op gemeenten. Dat is de basis voor het gesprek met gemeenten over intergemeentelijke samenwerking en provinciegrens overschrijdende oriëntatiestromen.
  6. Intergemeentelijke samenwerking op het sociale domein wordt steeds complexer. Wij agenderen deze situatie en zoeken samen met gemeenten naar oplossingen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Onze rol is verschillend, van facilitator tot beoordelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.