Context

De ombouw van het openbaar vervoer is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgestelde Statenvoorstel herijking OV-tactiek en duurt volgens de bijbehorende planning t/m 2018 voort. Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel. De herijking zal in 2018 eindigen, maar de transitie van openbaar vervoer, zoals beschreven in het Koersdocument OV, zal nog de nodige jaren voortgezet moeten worden. Binnen de transitie zoeken wij samen partners naar nieuwe vormen van mobiliteit en blijven we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. De voor de transitie opgestelde subsidieregeling "Nieuwe mobiliteit" beperkt zich niet alleen tot West-Overijssel maar betreft geheel Overijssel. In het verlengde van de transitie wikllen wij starten met een nieuw aanbestedingstraject waarin belangrijke voorwaarden worden geschapen om de transitie binnen de concessies te kunnen blijven realiseren.

Acties

  1. Besluit over Nota van Uitgangspunten van een al dan niet gezamenlijke aanbesteding met Gelderland en Flevoland.
  2. Balans opmaken van de herijking.
  3. Binnen de transitie van het openbaar vervoer blijven stimuleren van initiatieven en ontwikkelingen en afstemming van vraag en aanbod.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2014 € 35 miljoen beschikbaar gesteld: Perspectiefnota 2015.

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting'). Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 en bijbehorend besluit

Mijlpalen:

Door middel van informatiesessies, gekoppeld met het Koersdocument OV, worden uw Staten zoals gevraagd drie keer per jaar geïnformeerd (Q1, Q2, Q4). Ook het thema Fiets zal in relatie hiermee behandeld worden.