Context

(Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit richt zich op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Bedrijven in groeisectoren ervaren problemen bij het werven van personeel, terwijl de werkloosheid nog steeds hoog is en de arbeidsmarkt nog steeds ruim. De arbeidsmarkt is sectoraal georganiseerd, en dat geldt ook voor de scholingsfondsen. Dit maakt de stap van werk naar werk tussen sectoren niet eenvoudig. ZZP'ers kunnen bovendien geen aanspraak maken op scholingsfondsen. De landelijke sectorplannen kennen eveneens een sectorale insteek. Nieuwe functies en beroepen houden geen rekening met de schotten tussen sectoren. Op basis van het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' werken in Euregionaal verband alle belangrijke Duitse en Nederlandse partners samen om arbeidsmobiliteit te realiseren. Wij dragen actief bij aan het slechten van de verkokering en het wegnemen van barrières op het gebied van (grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit.

Mogelijke toevoeging:

- In samenwerking met de SER Overijssel en de technische opleidingsfondsen hebben we in 2017 onderzoek laten plaats vinden naar de succes- en faalfactoren bij lopende initiatieven om de intersectorale mobiliteit in de Provincie te stimuleren.

- In 2017 heeft het Actieteam GEA (grensoverschrijdende Economie en Arbeid) haar rapport gepresenteerd met daar aanvast gekoppeld een actieagenda. Ook is hard gewerkt aan de samenwerkingsstructuur (governence) met onze duitse partners.

Acties

  1. Wij stimuleren de samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van arbeidsmarktbeleid door het verstrekken van subsidie voor experimenten om nieuwe aanpakken voor intersectorale arbeidsmobiliteit te ontwikkelen of bestaande aanpakken verder door te ontwikkelen. Eventuele aanpassing kan plaatsvinden na uitvoering van de Midtermrevieuw. Biijsturing wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.
  2. Wij staan (mede) garant voor het sectorplan 'Twente Werkt'. Deze afspraak loopt door tot 1 augustus 2018.
  3. Wij stimuleren kennisdeling en het uitwisselen van good practices t.a.v. intersectorale arbeidsmobiliteit door het organiseren van bijeenkomsten.
  4. Wij maken de informatievoorziening voor mensen die over de grens willen werken (arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscale zaken) mede mogelijk. Dit gebeurt vanuit het lopende Interreg A programma UNLOCK
  5. Wij stimuleren de Duitse taal & cultuur in het onderwijs door onder andere het ondersteunen van 3 Interreg A projecten: " Dubbele kwalificaties = dubbele kansen";" Spreek je buurtaal" en "Leren zonder grenzen".
  6. Wij nemen actief deel aan de uitvoering van de actieagenda van het Actieteam GEA (grensoverschrijdende Economie en Arbeid) op de thema's buurtaal en cultuur, diploma-erkenning en stages & leerwerkplekken.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019 [PS/2016/196 ] (bijbehorend besluit).