Context

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om een inzichtelijke en duidelijke verantwoording te geven van ons handelen. Wij hebben hiervoor digitale rapportages ontwikkeld. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een tijdige opleving van de Planning & Control cyclus (begroting, monitor en jaarrekening)
  2. Wij nemen de in het Besluit Begroting en Verantwoording verplichte set van indicatoren op in de begroting en jaarrekening 2018

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.